3CElectricTin tứcTin tức liên quanTừ 10/5, DN viễn thông công khai chất lượng dịch vụ trên web

Những nội dung thông tin phải công khai tối thiểu gồm: Các dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp; Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng dịch vụ; Bản công bố chất lượng các dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đang cung cấp; Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đã gửi Cục Viễn thông; Các bản Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông và Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng cho từng dịch vụ theo quy định; Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng; Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng; Các thông tin hỗ trợ khách hàng.

cong khai chat luong dich vu vien thong tren web

Trong hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ trả sau và trong bản thông tin về điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông đối với dịch vụ trả trước, các doanh nghiệp viễn thông phải có điều khoản về chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp, trong đó ghi rõ: “Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp đã công bố”.

Việc doanh nghiệp viễn thông phải tự công bố công khai chất lượng dịch vụ là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT do Bộ TT&TT ban hành mới đây về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

Cũng theo Thông tư này, Cục Viễn thông phải công khai và kịp thời cập nhật trên website của Cục các thông tin: kế hoạch đo kiểm đối với chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông; Kế hoạch kiểm tra đối với các doanh nghiệp viễn thông về việc chấp hành quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông; Kết quả đo kiểm của tổ chức đo kiểm được Cục Viễn thông yêu cầu đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông; Kết quả kiểm tra của Cục Viễn thông về việc chấp hành các quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông.

Hàng năm, Cục Viễn thông có trách nhiệm công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông trên website của Bộ TT&TT và các phương tiện thông tin đại chúng.

Còn các Sở Thông tin và Truyền thông phải công khai và kịp thời cập nhật trên website của Sở các thông tin: Kế hoạch kiểm tra của Sở đối với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn về việc chấp hành những quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông; Kết quả kiểm tra của Sở về việc chấp hành quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.

Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT có 8 chương, 27 điều, quy định chi tiết về các vấn đề: công bố chất lượng viễn thông, báo cáo chất lượng dịch vụ viễn thông, đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, giám sát chất lượng dịch vụ viễn thông, công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông… Thông tư có hiệu lực thi hành từ 10/5/2013.

( Theo : ICTNews )