3CElectric > Báo giá > Bảng giá máng cáp > Bảng giá Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng năm 2021
  • 03/08/2021
  • 3CElectric

BẢNG GIÁ MÁNG CÁP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG 2021

Quý Khách Hàng có thể tải về đầy đủ bảng giá Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng file PDF tại đây:

TẢI VỀ BẢNG GIÁ FILE PDF
TT TÊN SẢN PHẨM
(bảo hành 12 tháng)
MÃ SẢN PHẨM Đ.VỊ SL ĐƠN GIÁ 2021 (3CElectric.VN)
I MÁNG CÁP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG, DÀY 1.5MM
Máng cáp 100x50 mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100x50 dày 1.5 3C-M100x50-M1.5 m 1 140.800
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-NU100-M1.5 m 1 80.300
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LM100x50-M1.5 c 1 185.856
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LNU100-M1.5 c 1 105.996
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLM100x50-M1.5 c 1 185.856
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLNU100-M1.5 c 1 105.996
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXM100x50-M1.5 c 1 185.856
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXNU100-M1.5 c 1 105.996
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TM100x50-M1.5 c 1 201.344
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TNU100-M1.5 c 1 114.829
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XM100x50-M1.5 c 1 247.808
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XNU100-M1.5 c 1 141.328
Máng cáp 100x75mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100x75 dày 1.5 3C-M100x75-M1.5 m 1 170.500
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-NU100-M1.5 m 1 80.300
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LM100x75-M1.5 c 1 206.305
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LNU100-M1.5 c 1 97.163
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLM100x75-M1.5 c 1 225.060
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLNU100-M1.5 c 1 105.996
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXM100x75-M1.5 c 1 225.060
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXNU100-M1.5 c 1 105.996
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TM100x75-M1.5 c 1 243.815
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TNU100-M1.5 c 1 114.829
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XM100x75-M1.5 c 1 300.080
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XNU100-M1.5 c 1 141.328
Máng cáp 100x100mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 100x100 dày 1.5 3C-M100x100-M1.5 m 1 201.300
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-NU100-M1.5 m 1 80.300
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LM100x100-M1.5 c 1 243.573
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LNU100-M1.5 c 1 97.163
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLM100x100-M1.5 c 1 265.716
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLNU100-M1.5 c 1 105.996
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXM100x100-M1.5 c 1 265.716
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXNU100-M1.5 c 1 105.996
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TM100x100-M1.5 c 1 287.859
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TNU100-M1.5 c 1 114.829
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XM100x100-M1.5 c 1 354.288
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XNU100-M1.5 c 1 141.328
Máng cáp 150x50 mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 150x50 dày 1.5 3C-M150x50-M1.5 m 1 170.500
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-NU150-M1.5 m 1 112.200
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LM150x50-M1.5 c 1 206.305
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LNU150-M1.5 c 1 135.762
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLM150x50-M1.5 c 1 225.060
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLNU150-M1.5 c 1 148.104
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXM150x50-M1.5 c 1 225.060
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXNU150-M1.5 c 1 148.104
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TM150x50-M1.5 c 1 243.815
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TNU150-M1.5 c 1 160.446
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XM150x50-M1.5 c 1 300.080
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XNU150-M1.5 c 1 197.472
Máng cáp 150x75mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 150x75 dày 1.5 3C-M150x75-M1.5 m 1 201.300
2 Nắp máng mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-NU150-M1.5 m 1 113.300
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LM150x75-M1.5 c 1 243.573
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LNU150-M1.5 c 1 137.093
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLM150x75-M1.5 c 1 265.716
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLNU150-M1.5 c 1 149.556
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXM150x75-M1.5 c 1 265.716
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXNU150-M1.5 c 1 149.556
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TM150x75-M1.5 c 1 287.859
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TNU150-M1.5 c 1 162.019
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XM150x75-M1.5 c 1 354.288
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XNU150-M1.5 c 1 199.408
Máng cáp 150x100mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 150x100 dày 1.5 3C-M150x100-M1.5 m 1 232.100
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-NU150-M1.5 m 1 113.300
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LM150x100-M1.5 c 1 280.841
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LNU150-M1.5 c 1 137.093
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLM150x100-M1.5 c 1 306.372
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLNU150-M1.5 c 1 149.556
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXM150x100-M1.5 c 1 306.372
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXNU150-M1.5 c 1 149.556
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TM150x100-M1.5 c 1 331.903
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TNU150-M1.5 c 1 162.019
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XM150x100-M1.5 c 1 408.496
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XNU150-M1.5 c 1 199.408
Máng cáp 200x50 mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x50 dày 1.5 3C-M200x50-M1.5 m 1 201.300
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-NU200-M1.5 m 1 144.100
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LM200x50-M1.5 c 1 243.573
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LNU200-M1.5 c 1 174.361
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLM200x50-M1.5 c 1 265.716
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLNU200-M1.5 c 1 190.212
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXM200x50-M1.5 c 1 265.716
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXNU200-M1.5 c 1 190.212
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TM200x50-M1.5 c 1 287.859
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TNU200-M1.5 c 1 206.063
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XM200x50-M1.5 c 1 354.288
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XNU200-M1.5 c 1 253.616
Máng cáp 200x75mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x75 dày 1.5 3C-M200x75-M1.5 m 1 232.100
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-NU200-M1.5 m 1 144.100
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LM200x75-M1.5 c 1 280.841
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LNU200-M1.5 c 1 174.361
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLM200x75-M1.5 c 1 306.372
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLNU200-M1.5 c 1 190.212
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXM200x75-M1.5 c 1 306.372
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXNU200-M1.5 c 1 190.212
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TM200x75-M1.5 c 1 331.903
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TNU200-M1.5 c 1 206.063
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XM200x75-M1.5 c 1 408.496
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XNU200-M1.5 c 1 253.616
Máng cáp 200x100mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x100 dày 1.5 3C-M200x100-M1.5 m 1 262.900
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-NU200-M1.5 m 1 144.100
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LM200x100-M1.5 c 1 318.109
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-LNU200-M1.5 c 1 174.361
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLM200x100-M1.5 c 1 347.028
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CLNU200-M1.5 c 1 190.212
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXM200x100-M1.5 c 1 347.028
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-CXNU200-M1.5 c 1 190.212
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TM200x100-M1.5 c 1 375.947
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-TNU200-M1.5 c 1 206.063
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XM200x100-M1.5 c 1 462.704
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 3C-XNU200-M1.5 c 1 253.616
II MÁNG CÁP - MẠ KẼM NHÚNG NÓNG, DÀY 2.0MM
Máng cáp 200x50 mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x50 dày 2.0 3C-M200x50-M2.0 m 1 257.400
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-NU200-M2.0 m 1 179.300
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LM200x50-M2.0 c 1 311.454
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LNU200-M2.0 c 1 216.953
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLM200x50-M2.0 c 1 339.768
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLNU200-M2.0 c 1 236.676
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXM200x50-M2.0 c 1 339.768
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXNU200-M2.0 c 1 236.676
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TM200x50-M2.0 c 1 368.082
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TNU200-M2.0 c 1 256.399
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XM200x50-M2.0 c 1 453.024
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XNU200-M2.0 c 1 315.568
Máng cáp 200x75mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x75 dày 2.0 3C-M200x75-M2.0 m 1 295.900
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-NU200-M2.0 m 1 179.300
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LM200x75-M2.0 c 1 358.039
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LNU200-M2.0 c 1 216.953
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLM200x75-M2.0 c 1 390.588
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLNU200-M2.0 c 1 236.676
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXM200x75-M2.0 c 1 390.588
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXNU200-M2.0 c 1 236.676
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TM200x75-M2.0 c 1 423.137
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TNU200-M2.0 c 1 256.399
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XM200x75-M2.0 c 1 520.784
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XNU200-M2.0 c 1 315.568
Máng cáp 200x100mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x100 dày 2.0 3C-M200x100-M2.0 m 1 334.400
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-NU200-SM2.0 m 1 179.300
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LM200x100-M2.0 c 1 404.624
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LNU200-M2.0 c 1 216.953
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLM200x100-M2.0 c 1 441.408
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLNU200-M2.0 c 1 236.676
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXM200x100-M2.0 c 1 441.408
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXNU200-M2.0 c 1 236.676
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TM200x100-M2.0 c 1 478.192
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TNU200-M2.0 c 1 256.399
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XM200x100-M2.0 c 1 588.544
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XNU200-SM2.0 c 1 315.568
Máng cáp 250x50 mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x50 dày 2.0 3C-M250x50-M2.0 m 1 295.900
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-NU250-M2.0 m 1 217.800
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LM250x50-M2.0 c 1 358.039
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LNU250-M2.0 c 1 263.538
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLM250x50-M2.0 c 1 390.588
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLNU250-M2.0 c 1 287.496
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXM250x50-M2.0 c 1 390.588
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXNU250-M2.0 c 1 287.496
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TM250x50-M2.0 c 1 423.137
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TNU250-M2.0 c 1 311.454
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XM250x50-M2.0 c 1 520.784
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XNU250-M2.0 c 1 383.328
Máng cáp 250x75mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x75 dày 2.0 3C-M250x75-M2.0 m 1 334.400
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-NU250-M2.0 m 1 217.800
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LM250x75-M2.0 c 1 404.624
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LNU250-M2.0 c 1 263.538
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLM250x75-M2.0 c 1 441.408
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLNU250-M2.0 c 1 287.496
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXM250x75-M2.0 c 1 441.408
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXNU250-M2.0 c 1 287.496
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TM250x75-M2.0 c 1 478.192
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TNU250-M2.0 c 1 311.454
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XM250x75-M2.0 c 1 588.544
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XNU250-M2.0 c 1 383.328
Máng cáp 250x100mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 250x100 dày 2.0 3C-M250x100-M2.0 m 1 374.000
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-NU250-M2.0 m 1 217.800
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LM250x100-M2.0 c 1 452.540
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LNU250-M2.0 c 1 263.538
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLM250x100-M2.0 c 1 493.680
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLNU250-M2.0 c 1 287.496
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXM250x100-M2.0 c 1 493.680
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXNU250-M2.0 c 1 287.496
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TM250x100-M2.0 c 1 534.820
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TNU250-M2.0 c 1 311.454
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XM250x100-M2.0 c 1 658.240
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XNU250-M2.0 c 1 383.328
Máng cáp 300x50 mm
1 Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng 300x50 dày 2.0 3C-M300x50-M2.0 m 1 334.400
2 Nắp máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-NU300-M2.0 m 1 257.400
3 Cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LM300x50-M2.0 c 1 404.624
4 Nắp cút nối L mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LNU300-M2.0 c 1 311.454
5 Co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLM300x50-M2.0 c 1 441.408
6 Nắp co lên máng cáp, mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLNU300-M2.0 c 1 339.768
7 Co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXM300x50-M2.0 c 1 441.408
8 Nắp co xuống máng cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXNU300-M2.0 c 1 339.768
9 Cút nối T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TM300x50-M2.0 c 1 478.192
10 Nắp T mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TNU300-M2.0 c 1 368.082
11 Cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XM300x50-M2.0 c 1 588.544
12 Nắp cút nối X mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XNU300-M2.0 c 1 453.024

Quý Khách Hàng có thể tải về và xem đầy đủ bảng giá Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng file PDF tại đây:

TẢI VỀ BẢNG GIÁ File PDF

“3CElectric Xin trân trọng cảm ơn và hân hạnh được hợp tác với Quý khách hàng!”

XEM THÊM CÁC MỤC LIÊN QUAN:

Tự hào là doanh nghiệp sản xuất trực tiếp thang máng cáp hàng đầu tại Việt Nam

Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C là đơn vị sản xuất thang máng cáp hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm. Cung cấp sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

Sở hữu đội ngũ kỹ sư, công nhân viên giỏi, cùng Nhà máy được đầu tư xây dựng tại cụm Công Nghiệp xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội với các trang thiết bị, máy móc hiện đại. Đây là nhà máy sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng. Vượt tiến độ cam kết với khách hàng. Sản phẩm của 3CElectric được sử dụng rộng rãi trong các dự án cơ điện, được các đối tác, chủ đầu tư, doanh nghiệp lớn tin tưởng sử dụng 100% tại các dự án trọng điểm, lớn nhỏ trên cả nước.

Một số hình ảnh Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng tại nhà máy 3CElectric

Máng cáp mạ kẽm nóng sản xuất tại nhà máy 3CElectric Kho máng cáp tại nhà máy 3CElectric
Máng cáp điện mạ kẽm cho công trình ngoài trời
Máng cáp sơn tĩnh điện màu kem
"Sản phẩm của chúng tôi có nhiều chủng loại, kích thước, vật liệu, Đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của quý khách hàng.
Liên hệ ngay với 3CElectric để được tư vấn và có chính sách giá tốt nhất.”

MỌI CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN. VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Quý khách quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chuyên nghiệp và báo giá với ưu đãi tốt nhất.

Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

  • Hà Nội: Tầng 9, Số 8 Láng Hạ, Q. Ba đình, TP.HN
  • Hà Nội: Số 12 – A16, Khu Đô thị Geleximco, Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, TP.HN
  • Chi nhánh Đà Nẵng: Lô B3 Khu Nam Cầu Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.ĐN
  • Chi nhánh TP.HCM: BT 16LK2, KĐT Hà Đô, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
  • Nhà máy sản xuất: Cụm Công Nghiệp xã Hương Ngải, Thạch Thất, TP Hà Nội
✓ Trả lời: Vật liệu 3CElectric thường dùng để làm Máng cáp điện bao gồm: Thép mạ kẽm nhúng nóng, thép sơn tĩnh điện, thép tấm mạ kẽm, Tôn ZAM, thép không rỉ (Inox) hoặc hợp kim nhôm... Được nhập khẩu từ các nguồn nguyên liệu tốt nhất. ✓ Trả lời: Với hơn 16 năm hoạt động, giàu kinh nghiệm và chuyên môn trong thiết kế, sản xuất Thang - Máng Cáp. Chúng tôi luôn đi tiên phong phát triển sản phẩm của mình. Mức giá tốt nhất cho khách hàng. Chiếm thị phần lớn nhất, Khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu Việt Nam. ✓ Trả lời: Giao hàng nhanh chóng đến địa chỉ yêu cầu trên mọi tỉnh thành toàn quốc. ✓ Trả lời: Mang lại sự an tâm hài lòng cho khách hàng qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng hàng đầu, dịch vụ tư vấn bán hàng tốt nhất, dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và quyền lợi cao nhất. 3CElectric Sản xuất cung cấp THANG - MÁNG CÁP, tủ điện uy tín, chất lượng cho mọi công trình.