Bảng giá Máng cáp Tole Zam năm 2021
3CElectric > Báo giá > Bảng giá máng cáp > Bảng giá Máng cáp Tole Zam năm 2021

Bảng giá Máng cáp Tole Zam, giá tốt nhất thị trường 2021

 • Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2021
 • 3CElectric

Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C xin gửi tới Quý khách hàng Bảng giá Máng cáp Tole Zam
do chúng tôi sản xuất, luôn được cập nhật, mới nhất năm 2021.

Quý Khách Hàng có thể tải về đầy đủ bảng giá Máng cáp Tole ZAM file PDF tại đây:

TẢI VỀ BẢNG GIÁ File PDF
TT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM Đ.VỊ SL ĐƠN GIÁ 2021 (3CElectric.VN)
I MÁNG CÁP - VẬT LIỆU TOLE ZAM, DÀY 0.8MM
Máng cáp 50x50, tole ZAM, dày 0.8mm
1 Máng cáp ZAM 50x50 dày 0.8 3C-M50x50-ZAM0.8 m 1 52.800
2 Nắp máng 50 ZAM dày 0.8 3C-NU50-ZAM0.8 m 1 21.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM50x50-ZAM0.8 c 1 63.360
4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU50-ZAM0.8 c 1 25.200
5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM50x50-ZAM0.8 c 1 63.360
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU50-ZAM0.8 c 1 25.200
7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM50x50-ZAM0.8 c 1 63.360
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU50-ZAM0.8 c 1 25.200
9 Cút nối T 0.8 3C-TM50x50-ZAM0.8 c 1 68.640
10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU50-ZAM0.8 c 1 27.300
11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM50x50-ZAM0.8 c 1 84.480
12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU50-ZAM0.8 c 1 33.600
Máng cáp 75x50, ZAM, dày 0.8mm
1 Máng cáp ZAM 75x50 dày 0.8 3C-M75x50-ZAM0.8 m 1 59.400
2 Nắp máng 75 ZAM dày 0.8 3C-NU75-ZAM0.8 m 1 27.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM75x50-ZAM0.8 c 1 71.280
4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU75-ZAM0.8 c 1 32.400
5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM75x50-ZAM0.8 c 1 71.280
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU75-ZAM0.8 c 1 32.400
7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM75x50-ZAM0.8 c 1 71.280
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU75-ZAM0.8 c 1 32.400
9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM75x50-ZAM0.8 c 1 77.220
10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU75-ZAM0.8 c 1 35.100
11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM75x50-ZAM0.8 c 1 95.040
12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU75-ZAM0.8 c 1 43.200
Máng cáp 100x50, TOLE ZAM, dày 0.8mm
1 Máng cáp ZAM 100x50 dày 0.8 3C-M100x50-ZAM0.8 m 1 63.800
2 Nắp máng 100 ZAMdày 0.8 3C-NU100-ZAM0.8 m 1 33.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM100x50-ZAM0.8 c 1 76.560
4 Nắp cút nối L dày 0.8 3C-LNU100-ZAM0.8 c 1 39.600
5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM100x50-ZAM0.8 c 1 76.560
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU100-ZAM0.8 c 1 39.600
7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM100x50-ZAM0.8 c 1 76.560
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU100-ZAM0.8 c 1 39.600
9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM100x50-ZAM0.8 c 1 82.940
10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU100-ZAM0.8 c 1 42.900
11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM100x50-ZAM0.8 c 1 102.080
12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU100-ZAM0.8 c 1 52.800
Máng cáp 100x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm
1 Máng cáp ZAM 100x75 dày 0.8 3C-M100x75-ZAM0.8 m 1 77.000
2 Nắp máng 100 ZAM dày 0.8 3C-NU100-ZAM0.8 m 1 33.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM100x75-ZAM0.8 c 1 92.400
4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU100-ZAM0.8 c 1 39.600
5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM100x75-ZAM0.8 c 1 92.400
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU100-ZAM0.8 c 1 39.600
7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM100x75-ZAM0.8 c 1 92.400
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU100-ZAM0.8 c 1 39.600
9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM100x75-ZAM0.8 c 1 100.100
10 Nắp Tdày 0.8 3C-TNU100-ZAM0.8 c 1 42.900
11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM100x75-ZAM0.8 c 1 123.200
12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU100-ZAM0.8 c 1 52.800
Máng cáp 100x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm
1 Máng cáp ZAM 100x100 dày 0.8 3C-M100x100-ZAM0.8 m 1 91.300
2 Nắp máng 100 ZAM dày 0.8 3C-NU100-ZAM0.8 m 1 33.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM100x100-ZAM0.8 c 1 109.560
4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU100-ZAM0.8 c 1 39.600
5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM100x100-ZAM0.8 c 1 109.560
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU100-ZAM0.8 c 1 39.600
7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM100x100-ZAM0.8 c 1 109.560
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU100-ZAM0.8 c 1 39.600
9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM100x100-ZAM0.8 c 1 118.690
10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU100-ZAM0.8 c 1 42.900
11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM100x100-ZAM0.8 c 1 146.080
12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU100-ZAM0.8 c 1 52.800
Máng cáp 150x50, TOLE ZAM, dày 0.8mm
1 Máng cáp ZAM 150x50 dày 0.8 3C-M150x50-ZAM0.8 m 1 77.000
2 Nắp máng 150 ZAM dày 0.8 3C-NU150-ZAM0.8 m 1 45.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM150x50-ZAM0.8 c 1 92.400
4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM150x50-ZAM0.8 c 1 92.400
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM150x50-ZAM0.8 c 1 92.400
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM150x50-ZAM0.8 c 1 100.100
10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU150-ZAM0.8 c 1 58.500
11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM150x50-ZAM0.8 c 1 123.200
12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU150-ZAM0.8 c 1 72.000
Máng cáp 150x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm
1 Máng cáp ZAM150x75 dày 0.8 3C-M150x75-ZAM0.8 m 1 91.300
2 Nắp máng 150 ZAM dày 0.8 3C-NU150-ZAM0.8 m 1 45.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM150x75-ZAM0.8 c 1 109.560
4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM150x75-ZAM0.8 c 1 109.560
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM150x75-Z0.8 c 1 109.560
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM150x75-ZAM0.8 c 1 118.690
10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU150-ZAM0.8 c 1 58.500
11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM150x75-ZAM0.8 c 1 146.080
12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU150-ZAM0.8 c 1 72.000
Máng cáp 150x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm
1 Máng cápZAM 150x100 dày 0.8 3C-M150x100-ZAM0.8 m 1 104.500
2 Nắp máng 150 ZAMdày 0.8 3C-NU150-ZAM0.8 m 1 45.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM150x100-ZAM0.8 c 1 125.400
4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM150x100-ZAM0.8 c 1 125.400
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM150x100-ZAM0.8 c 1 125.400
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM150x100-ZAM0.8 c 1 135.850
10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU150-ZAM0.8 c 1 58.500
11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM150x100-ZAM0.8 c 1 167.200
12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU150-ZAM0.8 c 1 72.000
Máng cáp 200x75, TOLE ZAM, dày 0.8mm
1 Máng cáp ZAM 200x75 dày 0.8 3C-M200x75-ZAM0.8 m 1 104.500
2 Nắp máng 200 ZAMdày 0.8 3C-NU200-ZAM0.8 m 1 58.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM200x75-ZAM0.8 c 1 125.400
4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU200-ZAM0.8 c 1 69.600
5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM200x75-ZAM0.8 c 1 125.400
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU200-ZAM0.8 c 1 69.600
7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM200x75-ZAM0.8 c 1 125.400
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU200-ZAM0.8 c 1 69.600
9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM200x75-ZAM0.8 c 1 135.850
10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU200-ZAM0.8 c 1 75.400
11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM200x75-ZAM0.8 c 1 167.200
12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU200-ZAM0.8 c 1 92.800
Máng cáp 200x100, TOLE ZAM, dày 0.8mm
1 Máng cáp ZAM 200x100 dày 0.8 3C-M200x100-ZAM0.8 m 1 104.500
2 Nắp máng 200 ZAM dày 0.8 3C-NU150-ZAM0.8 m 1 45.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 0.8 3C-LM150x100-ZAM0.8 c 1 125.400
4 Nắp cút nối L ngang dày 0.8 3C-LNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
5 Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM150x100-ZAM0.8 c 1 125.400
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXM150x100-ZAM0.8 c 1 125.400
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU150-ZAM0.8 c 1 54.000
9 Cút nối T dày 0.8 3C-TM150x100-ZAM0.8 c 1 135.850
10 Nắp T dày 0.8 3C-TNU150-ZAM0.8 c 1 58.500
11 Cút nối X dày 0.8 3C-XM150x100-ZAM0.8 c 1 167.200
12 Nắp cút nối X dày 0.8 3C-XNU150-ZAM0.8 c 1 72.000
II MÁNG CÁP - VẬT LIỆU TOLE ZAM, DÀY 1.0MM
Máng cáp 50x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM 50x50 dày 1.0 3C-M50x50-ZAM1.0 m 1 63.800
2 Nắp máng 50 ZAM dày 1.0 3C-NU50-ZAM1.0 m 1 26.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM50x50-ZAM1.0 c 1 76.560
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU50-ZAM1.0 c 1 31.200
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM50x50-ZAM1.0 c 1 76.560
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU50-ZAM1.0 c 1 31.200
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM50x50-ZAM1.0 c 1 76.560
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU50-ZAM1.0 c 1 31.200
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM50x50-ZAM1.0 c 1 82.940
10 Nắp Tdày 1.0 3C-TNU50-ZAM1.0 c 1 33.800
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM50x50-ZAM1.0 c 1 102.080
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU50-ZAM1.0 c 1 41.600
Máng cáp 75x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM 75x50 dày 1.0 3C-M75x50-ZAM1.0 m 1 71.500
2 Nắp máng 75 ZAM dày 1.0 3C-NU75-ZAM1.0 m 1 33.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM75x50-ZAM1.0 c 1 85.800
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU75-ZAM1.0 c 1 39.600
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM75x50-ZAM1.0 c 1 85.800
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU75-ZAM1.0 c 1 39.600
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM75x50-ZAM1.0 c 1 85.800
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU75-ZAM1.0 c 1 39.600
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM75x50-ZAM1.0 c 1 92.950
10 Nắp Tdày 1.0 3C-TNU75-ZAM1.0 c 1 42.900
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM75x50-ZAM1.0 c 1 114.400
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU75-ZAM1.0 c 1 52.800
Máng cáp 100x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM 100x50 dày 1.0 3C-M100x50-ZAM1.0 m 1 77.000
2 Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 3C-NU100-ZAM1.0 m 1 40.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM100x50-ZAM1.0 c 1 92.400
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU100-ZAM1.0 c 1 48.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM100x50-ZAM1.0 c 1 92.400
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU100-ZAM1.0 c 1 48.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM100x50-ZAM1.0 c 1 92.400
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU100-ZAM1.0 c 1 48.000
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM100x50-ZAM1.0 c 1 100.100
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU100-ZAM1.0 c 1 52.000
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM100x50-ZAM1.0 c 1 123.200
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU100-ZAM1.0 c 1 64.000
Máng cáp 100x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM100x75 dày 1.0 3C-M100x75-ZAM1.0 m 1 94.600
2 Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 3C-NU100-ZAM1.0 m 1 40.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM100x75-ZAM1.0 c 1 113.520
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU100-ZAM1.0 c 1 48.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM100x75-ZAM1.0 c 1 113.520
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU100-ZAM1.0 c 1 48.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM100x75-ZAM1.0 c 1 113.520
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU100-ZAM1.0 c 1 48.000
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM100x75-ZAM1.0 c 1 122.980
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU100-ZAM1.0 c 1 52.000
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM100x75-ZAM1.0 c 1 151.360
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU100-ZAM1.0 c 1 64.000
Máng cáp 100x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM100x100 dày 1.0 3C-M100x100-ZAM1.0 m 1 111.100
2 Nắp máng 100 ZAM dày 1.0 3C-NU100-ZAM1.0 m 1 40.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM100x100-ZAM1.0 c 1 133.320
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU100-ZAM1.0 c 1 48.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM100x100-ZAM1.0 c 1 133.320
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU100-ZAM1.0 c 1 48.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM100x100-ZAM1.0 c 1 133.320
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU100-ZAM1.0 c 1 48.000
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM100x100-ZAM1.0 c 1 144.430
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU100-ZAM1.0 c 1 52.000
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM100x100-ZAM1.0 c 1 177.760
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU100-ZAM1.0 c 1 64.000
Máng cáp 150x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM 150x50 dày 1.0 3C-M150x50-ZAM1.0 m 1 94.600
2 Nắp máng 150ZAM dày 1.0 3C-NU150-ZAM1.0 m 1 55.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM150x50-ZAM1.0 c 1 113.520
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU150-ZAM1.0 c 1 66.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM150x50-ZAM1.0 c 1 113.520
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU150-ZAM1.0 c 1 66.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM150x50-ZAM1.0 c 1 113.520
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU150-ZAM1.0 c 1 66.000
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM150x50-ZAM1.0 c 1 122.980
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU150-ZAM1.0 c 1 71.500
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM150x50-ZAM1.0 c 1 151.360
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU150-ZAM1.0 c 1 88.000
Máng cáp 150x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cápZAM 150x75 dày 1.0 3C-M150x75-ZAM1.0 m 1 111.100
2 Nắp máng 150 ZAM dày 1.0 3C-NU150-ZAM1.0 m 1 55.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM150x75-ZAM1.0 c 1 133.320
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU150-ZAM1.0 c 1 66.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM150x75-ZAM1.0 c 1 133.320
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU150-ZAM1.0 c 1 66.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM150x75-ZAM1.0 c 1 133.320
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU150-ZAM1.0 c 1 66.000
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM150x75-ZAM1.0 c 1 144.430
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU150-ZAM1.0 c 1 71.500
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM150x75-ZAM1.0 c 1 177.760
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU150-ZAM1.0 c 1 88.000
Máng cáp 150x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM150x100 dày 1.0 3C-M150x100-ZAM1.0 m 1 127.600
2 Nắp máng 150 ZAM dày 1.0 3C-NU150-ZAM1.0 m 1 55.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM150x100-ZAM1.0 c 1 153.120
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU150-ZAM1.0 c 1 66.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM150x100-ZAM1.0 c 1 153.120
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU150-ZAM1.0 c 1 66.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM150x100-ZAM1.0 c 1 153.120
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU150-ZAM1.0 c 1 66.000
9 Cút nối Tdày 1.0 3C-TM150x100-ZAM1.0 c 1 165.880
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU150-ZAM1.0 c 1 71.500
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM150x100-ZAM1.0 c 1 204.160
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU150-ZAM1.0 c 1 88.000
Máng cáp 200x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM 200x50 dày 1.0 3C-M200x50-ZAM1.0 m 1 111.100
2 Nắp máng 200 ZAM dày 1.0 3C-NU200-ZAM1.0 m 1 70.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM200x50-ZAM1.0 c 1 133.320
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU200-ZAM1.0 c 1 84.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM200x50-ZAM1.0 c 1 133.320
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU200-ZAM1.0 c 1 84.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM200x50-ZAM1.0 c 1 133.320
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU200-ZAM1.0 c 1 84.000
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM200x50-ZAM1.0 c 1 144.430
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU200-ZAM1.0 c 1 91.000
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM200x50-ZAM1.0 c 1 177.760
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU200-ZAM1.0 c 1 112.000
Máng cáp 200x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM 200x75 dày 1.0 3C-M200x75-ZAM1.0 m 1 127.600
2 Nắp máng 200 ZAM dày 1.0 3C-NU200-ZAM1.0 m 1 70.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM200x75-ZAM1.0 c 1 153.120
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU200-ZAM1.0 c 1 84.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM200x75-ZAM1.0 c 1 153.120
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU200-ZZM1.0 c 1 84.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM200x75-ZAM1.0 c 1 153.120
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU200-ZAM1.0 c 1 84.000
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM200x75-ZAM1.0 c 1 165.880
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU200-ZAM1.0 c 1 91.000
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM200x75-ZAM1.0 c 1 204.160
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU200-ZAM1.0 c 1 112.000
Máng cáp 200x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM200x100 dày 1.0 3C-M200x100-ZAM1.0 m 1 145.200
2 Nắp máng 200 ZAM dày 1.0 3C-NU200-ZAM1.0 m 1 70.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM200x100-ZAM1.0 c 1 174.240
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU200-ZAM1.0 c 1 84.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM200x100-ZAM1.0 c 1 174.240
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU200-ZAM1.0 c 1 84.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM200x100-ZAM1.0 c 1 174.240
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU200-ZAM1.0 c 1 84.000
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM200x100-ZAM1.0 c 1 188.760
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU200-ZAM1.0 c 1 91.000
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM200x100-ZAM1.0 c 1 232.320
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU200-ZAM1.0 c 1 112.000
Máng cáp 250x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM 250x50 dày 1.0 3C-M250x50-ZAM1.0 m 1 127.600
2 Nắp máng 250 ZAM dày 1.0 3C-NU250-ZAM1.0 m 1 86.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM250x50-ZAM1.0 c 1 153.120
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU250-ZAM1.0 c 1 103.200
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM250x50-ZAM1.0 c 1 153.120
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU250-ZAM1.0 c 1 103.200
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM250x50-ZAM1.0 c 1 153.120
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU250-ZAM1.0 c 1 103.200
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM250x50-ZAM1.0 c 1 165.880
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU250-ZAM1.0 c 1 111.800
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM250x50-ZAM1.0 c 1 204.160
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU250-ZAM1.0 c 1 137.600
Máng cáp 250x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM 250x75 dày 1.0 3C-M250x75-ZAM1.0 m 1 145.200
2 Nắp máng 250ZAM dày 1.0 3C-NU250-ZAM1.0 m 1 86.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM250x75-ZAM1.0 c 1 174.240
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU250-ZAM1.0 c 1 103.200
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM250x75-ZAM1.0 c 1 174.240
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU250-ZAM1.0 c 1 103.200
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM250x75-ZAM1.0 c 1 174.240
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU250-ZAM1.0 c 1 103.200
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM250x75-ZAM1.0 c 1 188.760
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU250-ZAM1.0 c 1 111.800
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM250x75-ZAM1.0 c 1 232.320
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU250-ZAM1.0 c 1 137.600
Máng cáp 250x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cápZAM 250x100 dày 1.0 3C-M250x100-ZAM1.0 m 1 161.700
2 Nắp máng 250 ZAM dày 1.0 3C-NU250-ZAM1.0 m 1 86.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM250x100-ZAM1.0 c 1 194.040
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU250-ZAM1.0 c 1 103.200
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM250x100-ZAM1.0 c 1 194.040
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU250-ZAM1.0 c 1 103.200
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM250x100-ZAM1.0 c 1 194.040
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU250-ZAM1.0 c 1 103.200
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM250x100-ZAM1.0 c 1 210.210
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU250-ZAM1.0 c 1 111.800
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM250x100-ZAM1.0 c 1 258.720
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU250-ZAM1.0 c 1 137.600
Máng cáp 300x50, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM 300x50 dày 1.0 3C-M300x50-ZAM1.0 m 1 145.200
2 Nắp máng 300 ZAM dày 1.0 3C-NU300-ZAM1.0 m 1 101.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM300x50-ZAM1.0 c 1 174.240
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU300-ZAM1.0 c 1 121.200
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM300x50-ZAM1.0 c 1 174.240
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU300-ZAM1.0 c 1 121.200
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM300x50-ZAM1.0 c 1 174.240
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU300-ZAM1.0 c 1 121.200
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM300x50-ZAM1.0 c 1 188.760
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU300-ZAM1.0 c 1 131.300
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM300x50-ZAM1.0 c 1 232.320
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU300-ZAM1.0 c 1 161.600
Máng cáp 300x75, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM 300x75 dày 1.0 3C-M300x75-ZAM1.0 m 1 161.700
2 Nắp máng 300 ZAM dày 1.0 3C-NU300-ZAM1.0 m 1 101.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM300x75-ZAM1.0 c 1 194.040
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU300-ZAM1.0 c 1 121.200
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM300x75-ZAM1.0 c 1 194.040
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU300-ZAM1.0 c 1 121.200
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM300x75-ZAM1.0 c 1 194.040
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU300-ZAM1.0 c 1 121.200
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM300x75-ZAM1.0 c 1 210.210
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU300-ZAM1.0 c 1 131.300
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM300x75-ZAM1.0 c 1 258.720
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU300-ZAM1.0 c 1 161.600
Máng cáp 300x100, TOLE ZAM, dày 1.0mm
1 Máng cáp ZAM 300x100 dày 1.0 3C-M300x100-ZAM1.0 m 1 178.200
2 Nắp máng 300 ZAM dày 1.0 3C-NU300-ZAM1.0 m 1 101.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.0 3C-LM300x100-ZAM1.0 c 1 213.840
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.0 3C-LNU300-ZAM1.0 c 1 121.200
5 Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM300x100-ZAM1.0 c 1 213.840
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU300-ZAM1.0 c 1 121.200
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXM300x100-ZAM1.0 c 1 213.840
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU300-ZAM1.0 c 1 121.200
9 Cút nối T dày 1.0 3C-TM300x100-ZAM1.0 c 1 231.660
10 Nắp T dày 1.0 3C-TNU300-ZAM1.0 c 1 131.300
11 Cút nối X dày 1.0 3C-XM300x100-ZAM1.0 c 1 285.120
12 Nắp cút nối X dày 1.0 3C-XNU300-ZAM1.0 c 1 161.600
III MÁNG CÁP - VẬT LIỆU TOLE ZAM, DÀY 1.2MM
Máng cáp 100x50, TOLE ZAM, dày 1.2mm
1 Máng cáp ZAM 100x50 dày 1.2 3C-M100x50-ZAM1.2 m 1 88.000
2 Nắp máng cáp ZAM dày 1.2 3C-NU100-ZAM1.2 m 1 45.000
3 Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM100x50-ZAM1.2 c 1 105.600
4 Nắp cút nối L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU100-ZAM1.2 c 1 54.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM100x50-ZAM1.2 c 1 105.600
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU100-ZAM1.2 c 1 54.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXM100x50-ZAM1.2 c 1 105.600
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU100-ZAM1.2 c 1 54.000
9 Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM100x50-ZAM1.2 c 1 114.400
10 Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU100-ZAM1.2 c 1 58.500
11 Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM100x50-ZAM1.2 c 1 140.800
12 Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU100-ZAM1.2 c 1 72.000
Máng cáp 100x75, ZAM, dày 1.2mm
1 Máng cáp ZAM100x75 dày 1.2 3C-M100x75-ZAM1.2 m 1 107.800
2 Nắp máng 100 ZAM dày 1.2 3C-NU100-ZAM1.2 m 1 45.000
3 Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM100x75-ZAM1.2 c 1 129.360
4 Nắp cút nối L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU100-ZAM1.2 c 1 54.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM100x75-ZAM1.2 c 1 129.360
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU100-ZAM1.2 c 1 54.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXM100x75-ZAM1.2 c 1 129.360
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU100-ZAM1.2 c 1 54.000
9 Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM100x75-ZAM1.2 c 1 140.140
10 Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU100-ZAM1.2 c 1 58.500
11 Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM100x75-ZAM1.2 c 1 172.480
12 Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU100-ZAM1.2 c 1 72.000
Máng cáp 100x100,ZAM, dày 1.2mm
1 Máng cáp ZAM 100x100 dày 1.2 3C-M100x100-ZAM1.2 m 1 126.500
2 Nắp máng 100 ZAM dày 1.2 3C-NU100-ZAM1.2 m 1 45.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.2 3C-LM100x100-ZAM1.2 c 1 151.800
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.2 3C-LNU100-ZAM1.2 c 1 54.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM100x100-ZAM1.2 c 1 151.800
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU100-ZAM1.2 c 1 54.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXM100x100-ZAM1.2 c 1 151.800
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU100-ZAM1.2 c 1 54.000
9 Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM100x100-ZAM1.2 c 1 164.450
10 Nắp T dày 1.2 3C-TNU100-ZAM1.2 c 1 58.500
11 Cút nối X dày 1.2 3C-XM100x100-ZAM1.2 c 1 202.400
12 Nắp cút nối X dày 1.2 3C-XNU100-ZAM1.2 c 1 72.000
Máng cáp 150x50, ZAM, dày 1.2mm
1 Máng cáp ZAM 150x50 dày 1.2 3C-M150x50-ZAM1.2 m 1 107.800
2 Nắp máng 150 ZAM dày 1.2 3C-NU150-ZAM1.2 m 1 63.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.2 3C-LM150x50-ZAM1.2 c 1 129.360
4 Nắp cút nối L dày 1.2 3C-LNU150-ZAM1.2 c 1 75.600
5 Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM150x50-ZAM1.2 c 1 129.360
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU150-ZAM1.2 c 1 75.600
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXM150x50-ZAM1.2 c 1 129.360
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU150-ZAM1.2 c 1 75.600
9 Cút nối T dày 1.2 3C-TM150x50-ZAM1.2 c 1 140.140
10 Nắp T dày 1.2 3C-TNU150-ZAM1.2 c 1 81.900
11 Cút nối X dày 1.2 3C-XM150x50-ZAM1.2 c 1 172.480
12 Nắp cút nối X dày 1.2 3C-XNU150-ZAM1.2 c 1 100.800
Máng cáp 150x75, ZAM, dày 1.2mm
1 Máng cáp ZAM150x75 dày 1.2 3C-M150x75-ZAM1.2 m 1 126.500
2 Nắp máng 150 ZAM dày 1.2 3C-NU150-ZAM1.2 m 1 63.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.2 3C-LM150x75-ZAM1.2 c 1 151.800
4 Nắp cút nối L dày 1.2 3C-LNU150-ZAM1.2 c 1 75.600
5 Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM150x75-ZAM1.2 c 1 151.800
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU150-ZAM1.2 c 1 75.600
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXM150x75-ZAM1.2 c 1 151.800
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU150-ZAM1.2 c 1 75.600
9 Cút nối T dày 1.2 3C-TM150x75-ZAM1.2 c 1 164.450
10 Nắp T dày 1.2 3C-TNU150-ZAM1.2 c 1 81.900
11 Cút nối X dày 1.2 3C-XM150x75-ZAM1.2 c 1 202.400
12 Nắp cút nối X dày 1.2 3C-XNU150-ZAM1.2 c 1 100.800
Máng cáp 150x100, ZAM, dày 1.2mm
1 Máng cáp ZAM 150x100 dày 1.2 3C-M150x100-ZAM1.2 m 1 145.200
2 Nắp máng 150 ZAM dày 1.2 3C-NU150-ZAM1.2 m 1 63.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.2 3C-LM150x100-ZAM1.2 c 1 174.240
4 Nắp cút nối L ngang dày 1.2 3C-LNU150-ZAM1.2 c 1 75.600
5 Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM150x100-ZAM1.2 c 1 174.240
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU150-ZAM1.2 c 1 75.600
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXM150x100-ZAM1.2 c 1 174.240
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU150-ZAM1.2 c 1 75.600
9 Cút nối T dày 1.2 3C-TM150x100-ZAM1.2 c 1 188.760
10 Nắp T dày 1.2 3C-TNU150-ZAM1.2 c 1 81.900
11 Cút nối X dày 1.2 3C-XM150x100-ZAM1.2 c 1 232.320
12 Nắp cút nối X dày 1.2 3C-XNU150-ZAM1.2 c 1 100.800
Máng cáp 200x50, ZAM, dày 1.2mm
1 Máng cáp ZAM 200x50 dày 1.2 3C-M200x50-ZAM1.2 m 1 126.500
2 Nắp máng 200 ZAM dày 1.2 3C-NU200-ZAM1.2 m 1 80.000
3 Cút nối L (co ngang) dày 1.2 3C-LM200x50-ZAM1.2 c 1 151.800
4 Nắp cút nối L dày 1.2 3C-LNU200-ZAM1.2 c 1 96.000
5 Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM200x50-ZAM1.2 c 1 151.800
6 Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU200-ZAM1.2 c 1 96.000
7 Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXM200x50-ZAM1.2 c 1 151.800
8 Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU200-ZAM1.2 c 1 96.000
9 Cút nối T dày 1.2 3C-TM200x50-ZAM1.2 c 1 164.450
10 Nắp T dày 1.2 3C-TNU200-ZAM1.2 c 1 104.000
11 Cút nối X dày 1.2 3C-XM200x50-ZAM1.2 c 1 202.400
12 Nắp cút nối X dày 1.2 3C-XNU200-ZAM1.2 c 1 128.000

Điều kiện thương mại:

 • Thời gian giao hàng: Trong vòng 05-10 ngày kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc.
 • Địa điểm giao hàng: Theo yêu cầu của bên mua. Chi phí vận chuyển bên mua chịu (Xem xét từng điều kiện cụ thể, tạo điều kiện phù hợp nhất cho bên mua).
 • Thời gian bảo hành: 12 Tháng.
 • Điều khoản thanh toán: Đặt cọc 30% - 40 % giá trị đơn hàng ngay sau khi ký HĐ. Gía trị còn lại thanh toán trong vòng 10 - 15 ngày (Trong từng trường hợp cụ thể bên Mua bảo lãnh thanh toán qua ngân hàng).
 • Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.

“3CElectric Xin trân trọng cảm ơn và hân hạnh được hợp tác với Quý khách hàng!”

3CElectric tự hào là doanh nghiệp sản xuất trực tiếp máng cáp hàng đầu tại Hà Nội

Máng cáp, cable tray 3CElectric

Một số hình ảnh Máng cáp Tole Zam tại nhà máy 3CElectric

Máng cáp tôn ZAM tại nhà máy 3CElectric
Máng cáp Tole ZAM tại nhà máy 3CElectric

Công ty TNHH Điện – Điện Tử 3C với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thang cáp, máng cáp Tole Zam. Sở hữu đội ngũ kỹ sư, công nhân viên giỏi cùng dây chuyền sản xuất hiện đại, quy chuẩn mang tới tiến độ nhanh nhất. Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong các dự án cơ điện, được các đối tác, chủ đầu tư, doanh nghiệp lớn tin tưởng sử dụng 100% tại các dự án trọng điểm, lớn nhỏ trên cả nước.

3CElectric CAM KẾT:

 • doneChất lượng sản phẩm tốt nhất - bảo hành chính hãng
 • doneBảo hành chính hãng từ 12 - 36 tháng
 • doneVận chuyển nhanh, giao hàng không làm ảnh hưởng đến chất lượng
 • doneĐầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng, nguồn gốc xuất xứ (CO, CQ)
 • doneSản phẩm có sẵn, sản xuất cung cấp nhanh chóng để phục vụ quý khách hàng.

☎️ Liên hệ ngay HOTLINE: 0902 685 695 để nhận báo giá tốt nhất, ưu đãi lớn!

"Sản phẩm của chúng tôi có nhiều chủng loại, kích thước, vật liệu, Đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của quý khách hàng.
Liên hệ ngay với 3CElectric để được tư vấn và có chính sách giá tốt nhất.”

MỌI CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN. VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Quý khách quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chuyên nghiệp và báo giá với ưu đãi tốt nhất.

Công ty TNHH Điện – Điện tử 3C

 • Hà Nội: Tầng 9, Số 8 Láng Hạ, Q. Ba đình, TP.HN
 • Hà Nội: Số 12 – A16, Khu Đô thị Geleximco, Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, TP.HN
 • Chi nhánh Đà Nẵng: Lô B3 Khu Nam Cầu Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.ĐN
 • Chi nhánh TP.HCM: BT 16LK2, KĐT Hà Đô, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
 • Nhà máy sản xuất: Cụm Công Nghiệp xã Hương Ngải, Thạch Thất, TP Hà Nội
✓ Trả lời: Vật liệu 3CElectric thường dùng để làm Máng cáp điện bao gồm: Thép mạ kẽm nhúng nóng, thép sơn tĩnh điện, thép tấm mạ kẽm, Tôn, thép không rỉ (Inox) hoặc hợp kim nhôm... Được nhập khẩu từ các nguồn nguyên liệu tốt nhất. ✓ Trả lời: Với hơn 16 năm hoạt động, giàu kinh nghiệm và chuyên môn trong thiết kế, sản xuất Thang - Máng Cáp. Chúng tôi luôn đi tiên phong phát triển sản phẩm của mình. Mức giá tốt nhất cho khách hàng. Chiếm thị phần lớn nhất, Khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu Việt Nam. ✓ Trả lời: Giao hàng nhanh chóng đến địa chỉ yêu cầu trên mọi tỉnh thành toàn quốc. ✓ Trả lời:3CElectric luôn nỗ lực mang lại giá trị bền vững, hiệu quả và sự hài lòng cho quý khách cung ứng Thang Máng cáp cho công trình điện uy tín, chất lượng. 3CElectric cam kết sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo tối giản chi phí, đảm bảo thời gian sản xuất và cung cấp đơn hàng nhanh chóng. ✓ Trả lời: Mang lại sự an tâm hài lòng cho khách hàng qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng hàng đầu, dịch vụ tư vấn bán hàng tốt nhất, dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và quyền lợi cao nhất. 3CElectric Sản xuất cung cấp THANG - MÁNG CÁP, tủ điện uy tín, chất lượng cho mọi công trình.

CÁC SẢN PHẨM: